Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti PIX s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 04694074, DIČ CZ04694074, zapísané na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 251973, e-mail info@batoharen.sk , telefónne číslo 0950 253 121, adresa prevádzky Na Vyhaslém 815, 27201 Kladno, CZ („My” nebo „Predávajúci”) upravuje v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.batoharen.sk.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu: https://www.batoharen.sk/suhlas-v-zasadach-ochrany-osobnych-udajov-podla-gdpr/

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie E-shopu“).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

1.          NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1.       Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2.       Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie tovaru, a to vrátane Ceny za jeho zabalenie;

1.3.       Celková cena je súčet Ceny Tovaru a Ceny za dopravu;

1.4.       DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5.       Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;

1.6.       Objednávka je Váš záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.7.       Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;

1.8.       Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.9.       Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

2.          OBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIA

2.1.       Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.

2.2.       Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správna a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2.3.       Na našom E-shope taktiež poskytujeme prístup k hodnoteniu tovaru vytvorenému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takých recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tím, že prepojujeme hodnotenie s konkrétnymi objednávkami, čiže v internom systéme u každého hodnotenia vidíme i prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa. Textový obsah recenzií môže byť upravený, pokiaľ nie je relevantný alebo je vulgárny.

3.          UZAVRETIE ZMLUVY

3.1.       Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

3.2.       Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za požívanie týchto prostriedkov (teda poplatky za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

3.3.       K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je treba, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a)       Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „DO KOŠÍKA“ alebo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“);

b)       Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru, spôsobe jeho doručenie a platby;

c)       Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.4.       V priebehu tvorby Objednávky môžete až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito obchodnými Podmienkami a GDPR. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

3.5.       Vašu Objednávku Vám v čo najkratšej dobe potom, čo Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj. v znení priloženom ako príloha potvrdzujúcej e-mailovej správy, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami.

3.6.       Môžu nastať i prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Jedná sa o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednávate väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pro Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a pošleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takomto prípade uzatvorená vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

3.7.        V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prevyšuje cifra. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

3.8.       V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť pred vyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.

3.9.       V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

4.          UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1.       Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

4.2.       Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

4.3.       Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

4.4.       Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.

4.5.       Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 5 rokov nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

4.6.       Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

5.          CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1.       Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo..

5.2.       Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3.       Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu           Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a)     Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 3 pracovných dní.

b)     Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Comgate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány (www.comgate.cz). V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do jedného pracovného dňa. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti predaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

5.4.       Faktúra bude vystavená iba v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu a bude dostupná v Užívateľskom účte. Faktúra nebude fyzicky priložená k Tovaru.

5.5.        Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

6.           DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI     

6.1.       Tovar Vám bude doručený najneskôr do 5 pracovných dní spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

a)     Osobní odber na výdajných miestach spoločností Packeta, SPS Parcel shoop, GLS Parcel shop,;

b)     Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovak Parcel Service, GLS;

 

6.2.        Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky a Česka.

6.3.        Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.

6.4.       Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

6.5.        V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží odplata vo výške 4 eurá/deň. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

6.6.       Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

6.7.        Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

6.8.       V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:

a)     mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy dáme vedieť novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;

b)     omeškanie s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

7.          PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.       Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečia škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, zvlášť po tom, že Tovar:

a)     zodpovedá uvedenému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným uvedeným vlastnostiam;

b)     je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;

c)      je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d)     je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

e)     množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f)      je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;

g)     zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

7.2.       Práva a povinnosti ohľadne práv z chybného plnenia se riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (zvlášť ustanovenými § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.3.       V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda zvlášť pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z chybného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu či dopisu na našu prevádzku PIX s.r.o., Na Vyhaslém 815, 27201 Kladno, CZ. Prípadne osobne na prevádzke, iba po predchádzajúcej dohode. Na reklamáciu využite vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je treba zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez Nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.

7.4.       Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:

a)     na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b)     na odstránenie vady opravou Tovaru,

ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

7.5.       Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

7.6.       Ďalej máte právo na:

a)     primeranú zľavu z Ceny; alebo

b)     odstúpenie od Zmluvy,

ak:

a)     odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;

b)     sa vada prejaví opakovane,

c)      je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo

d)     je z nášho prehlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných obťaží pre Vás.

7.7.       Právo na odstúpenie od Zmluvy nenáleží v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.

7.8.       V prípade, že ste si vadu na Tovare spôsobili sami, práva z chybného plnenia Vám nenáležia.

7.9.       Vadou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo u použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

7.10.    Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

a)     dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;

b)     čo je obsahom reklamácie;

c)      aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;

d)     Vaše kontaktné údaje pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

7.11.    Ak sa nedohodneme  na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

7.12.    O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo na odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My. Pokiaľ sa nedohodneme inak.

7.13.    V prípade, že ste podnikateľ, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

7.14.    V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

8.          ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1.       K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2.       V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.

8.3.       Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (odoslaním tovaru na našu adresu prevádzky PIX s.r.o., na Vyhaslém 815, 27201 Kladno, ČR, prípadne emailom na info@batoharen.sk. Pre odstúpenie využite náš vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.

8.4.       Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.

8.5.       Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

8.6.       V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.

8.7.       V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpením od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.8.       V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

8.9.       My sme oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tím, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (zvlášť dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to i pred uplynutím doby uvedenej v čl. 6.9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, i bez udania dôvodu.

9.          RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

9.1.       Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2.       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronické adresy info@batoharen.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3.       K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodní inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzatvorenej elektronickými prostriedkami.

9.4.       Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

10.1.    Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme posielať tovar mimo územie Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom České republiky. Pokiaľ ste však spotrebiteľ, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva plynúce z právnych predpisov

10.2.    Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

10.3.    Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktoré budú uzatvorené po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene neobdržíme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí  2 mesiace.

10.4.    V prípade vyššej moci alebo udalosti, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov apod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadom vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu než 10 dní, máme My i Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

10.5.    Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

10.6.    Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronické podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve i bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

10.7.    Tieto Podmienky nebývajú účinnosti 6.1.2023

 

 

PRÍLOHA 1

 

 Vratenie_Tovaru-2023